Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Pieśni husyckie
FREHA > Prywatne Inicjatywy > Boży Bojownicy
Bogumił
Jak tylko zasiąde przy edytorze html'a wrzucę tu link z tłumaczeniami poszczególnych pieśni.
Na razie, na prośbę Goblina tłumaczenie współczesnej pieśni Orlika - My proti nam.
Z góry przepraszam za spamming bum.gif


Orlík – Sami przeciw sobie (tł. Bogumił)

Bądźcie krwi złaknieni
A umrzecie zbawieni
Bóg Was w niebie doceni.
Za zbawienia warte dni
Pod krzyżem bijcie się wciąż
Wszystkich nasz jest taki los
Papież was pobłogosławił
A sam król powołał Was

Ref.:

Oddycha Ren, ognisty sen
umiera nam Mistrz Jan
ze swoim poselstwem
Oddycha Ren, ognisty sen
Umiera nam Mistrz Jan
ze swoim poselstwem

Ziemie swoją obronimy,
Pucharem dziś walczymy
Idziemy zgodnie ramie w ramie
Przeciwko świata ropnej ranie
Z pieśnią na ustach, a w ręku z bronią
Ocalmy dzisiaj ziemie swoją
Spłaćmy dziś podatek krwią
Dzielnie dziś swą ziemie broń

Oddycha Ren, ognisty sen
umiera nam Mistrz Jan
ze swoim poselstwem

Niezmógł ich cały świat
Zmogli się jednak sami
przeciwko Czechowi wystąpił czech
Zdrada wypluła swój drugi dech

Oddycha Ren, ognisty sen
Umarł nam dzisiaj Mistrz Jan
ze swoim poselstwem
Oddycha Ren, ognisty sen
Umarł nam dzisiaj Mistrz Jan
ze swoim poselstwem.

Orlík - My proti nám (Orlik – My przeciw samym sobie)
(album: Miloš Frýba for president /1990/)

Buďte krví zbrocení, (Bądźcie krwią zbroczeni)
tak dojdete spasení, (Więc umrzecie zbawieni)
bůh vás v nebi ocení, (Bóg wynagrodzi was w niebie)
za křížové tažení. (za potyczki pod krzyżem)
Pod křížem se bijte dál (Pod krzyżem bijcie się wciąż)
kacíř nám všem spánek vzal, (Wszystkich nasz jest taki los)
vždyť vám papež požehnal, (Przecież Papież was pobłogosławił)
a sám král vás povolal. (A sam król was powołał)

Ref.:
*Dýchá Rýn, z hranice dým, (Oddycha Ren, ze stosu dym)
mistr Jan umírá, (mistrz Jan umiera)
se svým poselstvím (ze swoim poselstwem).
Dýchá Rýn, z hranice dým, (Oddycha Ren, ze stosu dym)
mistr Jan umírá, (mistrz Jan umiera)
se svým poselstvím (ze swoim poselstwem).

"Budem bránit naší zem, (Będziemy bronić naszej ziemi)
proti kříži kalichem, (przeciwko krzyżowi pucharem)
bok po boku svorně jdem, (bok w bok idziemy zgodnie)
proti světu, proti všem"! (przeciw światu, przeciwko wszystkim)
"Píseň na rtech v ruce zbraň, (Z pieśnią na wargach, w ręce broń)
zemi svou si hrdě braň, (ziemie swoją dzielnie broń)
musíš spaltit krví daň, (musisz spłacić podatek krwią)
Lide český rychle vstaň"! (Czeskii ludzie, szybko wstań)

* Ref.:

Nezmohl je celý svět, (niezmógł ich cały świat)
sami se však zmohli hned (jednak pokonali się zami),
proti Čechu šel zas Čech, (przeciwko Czechowi wystąpił czech)
zrada chytla druhý dech. (zdrada chwyciła drugi oddech)

Ref.:

Dýchá Rýn, z hranice dým, (Oddycha Ren, ze stosu dym)
mistr Jan dokonal, (mistrz Jan umarł)
se svým poselstvím. (ze swoim poselstwem)
Dýchá Rýn, z hranice dým, (Oddycha Ren, ze stosu dym)
mistr Jan dokonal, (mistrz Jan umarł)
se svým poselstvím. (ze swoim poselstwem)

Za lekcje czeskiego, pomoc w tłumaczeniu no i piwo dziękuje Piotrowi Kurkowskiemu szczerba.gif
Łukasz Lewandowski
Może się przyda Pieśń o Wiklefie, tekst i notka pochądzą z antologii tekstów średniowiecznych oprac A. Jelicz, W-wa 1987 "Toć jest dziwne a nowe".
Jeśli chodzi o muzykę należałoby zajrzeć do wydawnictwa źródłowego (patrz notka).

Tekst wg: Średniowieczna poezja polska świecka, oprac. S. Vrtel – Wierczyński, Wrocław 1952, BN, S.I, nr 60.
Autorem pieśni jest Jędrzej Gałka (ok. 1400 – 1451), magister krakowski, był zwolennikiem angielskiego reformatora Wiklefa. Za posiadanie ksiąg mistrza groził mu proces – umknął przed nim na Śląsk, skąd przysłał swoją pieśń wzorowaną na pieśni9ach husyckich. Powstała przed rokiem 1449. Nuty do pieśni odnalazł J. Zathey.


Pieśń o Wiklefie

Lachowie, Niemcowie,
Wszytcy językowie,
Watpicie li w mowie
I wszego pisma słowie,
Wiklef prawdę powie.

Jemuż nie rownego
Mistrza pogańskiego
I krześcijańskiego
Ani będzie więcszego
Aż do dnia sądnego.

Kto chce tego dowieść,
Ta jest o niem powieść;
Kto k niemu przystapi
I w jego drogę wstapi,
Nigdy z niej nie zstąpi.

Od boskich rozumow
Aż do ludzkich umow-
Rzeczy pospolite,
Wiele mędrcom zakryte,
Uczynił odkryte.

O cyrkwnej jedności,
Kościelnej świątości,
Antykrysta włości,
Niniejszych popow złości
Popisał z pełności.

Krystowi kapłani,
Od Krysta wezwani,
Jegoż naśladują
I skutki ukazują,
Co [z k]siąg rozkazują.

Cesarscy popowie
Są antykrystowie,
Jich moc nie od Krysta,
Ale od Antykrysta
Z cesarskiego lista.

Pirzwy pop Lasota
Wziął moc od chobota
Konstantyna smoka,
Jegoż jad wylan z boka
W cyrkwi rok od roka.

Lasota się trudził,
Szatan go pobudził,
By cesarze[m] łudził,
w jimieniu ji obłudził,
Rzym na nie[m] wyłudził.

A po niem laicy
Obłudzeni wszyccy-
Przetoż ich dziedzicy,
Namiastkowie stradnicy,
Sa w wielikiej tszczycy.

Chcem li tszczyce zabyć,
A pokoja nabyć,
Musimy się modlić
Bogu, a miecz naostrzyć,
Antykrysty pobić.

Nie żelaznym mieczem
Antykrysta zsieczem;
Świety Paweł z lista
Rzekł: zabić Antykrysta
Słowem Jezu Krysta.

Prawda – rzecz Krystowa,
Łeż – Antykrystowa;
Prawdę popi tają,
Iże jej się lękają,
Łeż pospolstwu bają.

Kryste, przez Twe rany,
Racz nam dać kapłany,
Jiż by prawdę wiedli,
Antykrysta pogrzebli,
Nas k Tobie przywiedli.


Pirzwy pop Lasota
Wziął moc od chobota
Konstantyna smoka,
Jegoż jad wylan z boka
– papież Sylwester I. Autor polonizuje imię Sylwester (od łac. silva – las). Aluzja do rzekomego oddania Rzymu i północnych Włoch we władania papieżowi przez cesarza Konstantyna.

chobota- ogona,

namiastkowie stradnicy – biedni potomkowie cesarza (cesarza),

w ... tszczycy – w smutku, udręczeniu,

Objaśnienia cd (z netu)

1 Lachowie - Polacy.
2 Wszyćcy językowie - wszystkie narody.
3 Wątpicie-li w mowie - tu: jeśli wątpicie w wykład wiary w mowie (kazaniu)
4 Wiklef - John Wiklef (ok. 1329-1384), angielski reformator religijny; do jego poglądów nawiązywał Jan Hus i jego zwolennicy.
5 Jemuż nie rownego - któremu nie ma równego.
6 powieść - opowieść.
7 stąpi - zejdzie, zstąpi.
8 od boskich rozumow - mowa o ideach rzeczy w umyśle Boga. Jak wyjaśnia M. Włodarski, cała zwrotka nawiązuje do średniowiecznego sporu pomiędzy realistami a nominalistami na temat uniwersaliów, czyli pojęć ogólnych, którym realiści przypisywali byt rzeczywisty, podczas gdy nominaliści uważali je wyłącznie za "puste" nazwy. Wiklef opowiedział się za stanowiskiem realistycznym w traktacie De universalibus realibus.
9 ludzskich umow - chodzi tu o wyobrażenia rzeczy w umyśle człowieka.
10 Rzeczy pospolite - uniwersalia, powszechniki.
11 cyrkwnej - kościelnej.
12 Kościelnej świątości - tu: Eucharystii.
13 Antykrysta włości - władzy Antychrysta; tu: papieża.
14 Niniejszych - teraźniejszych.
15 Popisał z pełności - opisał w pełni. Autor wymienia główne tematy pism Wiklefa: o Kościele, o Eucharystii, o władzy papieża, o świetokupstwie.
16 wezwani - powołani.
17 skutki ukazują - dowodzą skutkami, czynami.
18 rozkazują - tu: nauczają.
19 Cesarscy popowie - księża katoliccy.
20 Z cesarskiego lista - mowa o legendarnym dekrecie cesarza Konstantyna Wielkiego (306-337), zapoczątkowującym w opinii Gałki świecką potęgę Kościoła.
21 Pirzwy pop Lasota - papież Sylwester I (313-335); Lasota - od łac. silvester - leśny.
22 od chobota - od ogona; aluzja do legendy o pokonaniu przez Sylwestra żarłocznego smoka zamieszkującego pod Skałą Tarpejską w Rzymie. Zdaniem Gałki potęga papieska pochodzi zatem od smoka, który symbolizuje szatana, a zarazem władzę cesarza rzymskiego.
23 W Cyrkwi rok od roka - w Kościele co roku, nieustannie.
24 pobudził - zachęcił.
25 łudził - oszukiwał, zwodził.
26 W[e] jimieniu ji obłudził - w majątku (bogactwie) go oszukał.
27 laicy - ludzie świeccy.
28 Prze<cz>ż<e> jich dziedzicy - przez co ich spadkobiercy.
29 Namiastkowie stradnicy - potomkowie nieszczęśnicy.
30 tszczy<c>y - rozterce, apatii.
31 zabyć - pozbyć się.
32 z "Lista" - w Liście; chodzi o werset 2, 8 z drugiego listu św. Pawła do Tesaloniczan: "A tedy objawion będzie on złośnik, którego Pan zabije duchem ust swoich".
33 rzecz Krystowa - mowa Chrystusowa.
34 Łeż - fałsz, kłamstwo.
35 pospolstwu - ludowi, wiernym.
36 Jiżby prawdę wiedli - którzy by kierowali się prawdą.
37 pogrzebli - pogrzebali.

Polecam link: http://www.staropolska.gimnazjum.com.pl/sr...o_wiklefie.html
Paweł z Krosna
sory za flodowanie ale pragne uczynic mala dygresje na marginesie.
cytowany wyżej ORLIK i jego frontman daniel landa byli jednym z filerów ruchu naokalikstynów w czechach z początków lat 90-tych ubuiegłego wieku w czechach. tworzyli go głównie młodzi skini dystansujacy sie od idei nazistowskiej ale jednoczesnie podkreslajacy swoje przywiazanie do korzeni i patriotyzmu, wzrujac sie wlasnie na wojownikach z wyszytym kielichem na piersiach. ruch istnieje nadal mimo atakow z lewa (od anarchistyow i komuchow) oraz ze strony faszystow i nazistow (na koncertach orlika a potem landy dochodzi do bitew nzaistow z publicznoscia).


polecam piosenke która może stać sie hymnem naszej grupy, już z solowej twórrczości daniela landy: king.gif bardzo prosze kogoś "kumatego o przetłumaczenie"
piosenka nosi tytuł kim jesteście boży bojownicy respekt.gif


zainteresowanychn odsylam dio strony daniela landy: http://dlp.wz.cz/'

melodia do piesni: http://www.vlastp.host.sk/Kdoz.mp3


Kdož jste boží bojovníci

Kdož jste boží bojovníci a zákona jeho,
prosteš od boha pomóci a doufejtež v něho.
Že konečně vždycky s ním zvítězíte!

Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje.
Pak-li kdo proň život složí, věčný míti bude.
Blaze každému, kdož na pravdě sejde.

Ten pán velít se nebáti záhubcí tělesných,
velít i život složiti pro lásku svých bližních.

Protož střelci, kopiníci, řádu rytířského,
sudličníci a cepníci lidu rozličného,
pomnětež všichni na pána štědrého.

Dávno Čechvé říkali a přísloví měli,
že podle dobrého pána dobrá jízda bývá.

Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte.
Pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte
a před nepřáteli neutíkejte.

A s tím vesele křikněte, řkúc: "Na ně! Hr na ně!"
Zbraň svou rukama chutnejte! Bůh náš pán, křikněte!

Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno.
Svých hejtmanů pozorujte, retuj druh druhého.
Hlediž a drž se každý šiku svého.

Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte,
pro lakomství a loupeže životu netraťte
a na kořistech se nezastavujte.
vroobell
bigsmile2.gif to nie jest piosenka Daniela Landy - to oryginalna pieśń husycka z XV wieku i jest też wskazaniem jak husyta (a raczej dobry Czech) powinien żyć i postępować

co do tłumaczenia - bracie Bogumile - prosimy
Paweł z Krosna
CYTAT(vroobell)
bigsmile2.gif to nie jest piosenka Daniela Landy - to oryginalna pieśń husycka z XV wieku i jest też wskazaniem jak husyta (a raczej dobry Czech) powinien żyć i postępować


bum.gif e no nie wiedziałem nawet że to oryginalna pieśn husycka bum.gif tym lepiej bracia tymlepiej. ja bym sie spróbował tego nauczyć nawet w oryginale devil.gif
Bogumił
CYTAT(vroobell)
co do tłumaczenia - bracie Bogumile - prosimy

Heh... Cały kłopot w tym iż to w połowie staroczeski.
Mniej więcej, z tego co wiem i pamiętam.

Kdož jste boží bojovníci

- Kim jesteście boży bojownicy


Kdož jste boží bojovníci a zákona jeho,

- Kim jesteście bojownicy boga i jego prawa

prosteš od boha pomóci a doufejtež v něho.

- poproście od boga pomocy i uwierzcie w niego

Že konečně vždycky s ním zvítězíte!

- Ostatecznie wszędzie z nim zwyciężycie.

Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje.

- Chrystus umarł za Wasze winy, stokrotnie więcej obiecuje.

Pak-li kdo proň život složí, věčný míti bude.

- Ten kto umrze z jego imieniem życie będzie miał wieczne.

Blaze každému, kdož na pravdě sejde.

- Wynagrodzi każdego kto umrze za prawdę.

Niestety w tłumaczeniu ta bardzo optymistyczna i radosna pieśń (nie to co polska Bogurodzica) traci sporo ze swojego uroku.

We wtorek spróbuje przerobić całość.
Bryan (Mettivs Naevivs Corax)
Wcale nie traci, nie badzmy mroczni, piesni husytow to nie Tiamat albo Nightwish:D

A jak kiedys zauwazyl Jakub, popatrzcie sobie, ze ta piesn to swoisty katechizm i instruktaz husyty:sa wymienione pryncypuia wiary, prawa, zawiera sie tez tam instrukcja musztry i walki:)

Pozdrawiam!
Maciek
Paweł z Krosna
CYTAT(Bryan)
Wcale nie traci, nie badzmy mroczni, piesni husytow to nie Tiamat albo

w sumie szczytem antymrocznosci byloby odspiewanie tego własnie po czesku zresztą pod podkład landy mozna się nauczyć (patzr mój ost wyżej)
Słodziutki
A mnie ciekawi czeska wersja "Christ ist Erstanden", którą śpiewali bohaterowie "Bożych Bojowników" Sapkowskiego. Kto się orientuje, czy taka wersja była rzeczywiście śpiewana i czy rzeczywiście przez husytów?

Spanembohem,
Sladky.
Bogumił
Kdož jste boží bojovníci

- Kim jesteście boży bojownicy

Kdož jste boží bojovníci a zákona jeho,
- Kim jesteście bojownicy boga i prawa jego
prosteš od boha pomóci a doufejtež v něho.
- Boskiej proście pomocy i uwierzcie niego.
Že konečně vždycky s ním zvítězíte!
- Z Nim zawsze w końcu zwyciężycie!
Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje.
- Chrystus umarł za Wasze winy, obiecuje stokroć więcej.
Pak-li kdo proň život složí, věčný míti bude.
- Ten kto umrze z Jego imieniem, żyć będzie wiecznie.
Blaze každému, kdož na pravdě sejde.
- Pobłogosławi każdego kto umrze za prawdę.
Ten pán velít se nebáti záhubcí tělesných, -
On, nasz dowódca nigdy nie bał się śmierci,
velít i život složiti pro lásku svých bližních.
- Władze i życie złożył z miłości do bliźnich.
Protož střelci, kopiníci, řádu rytířského,
- Cnotliwi strzelcy, kopijnicy rycerskiego kodeksu,
sudličníci a cepníci lidu rozličného,
- Halabardnicy i cepnicy rozwścieczonego ludu,
pomnětež všichni na pána štědrého.
- Wspomnijcie czasem sczodrość pana.
Dávno Čechvé říkali a přísloví měli,
- Dawniej lud czeski mówił i miał przysłowie.
že podle dobrého pána dobrá jízda bývá.
- Że pod dobrym władcą służy dobra jazda.
Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte.
- Nie bójcie się nieprzyjaciół i nie bądzcie chciwi.
Pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte
- Miejcie Boga w sercu, walczcie za Niego i dla Niego.
a před nepřáteli neutíkejte.
- I nie uciekajcie przed nieprzyjaciółmi.
A s tím vesele křikněte, řkúc: "Na ně! Hr na ně!"
- Wtedy też wesoło krzykniecie: "Na nich! Na nich!"
Zbraň svou rukama chutnejte! Bůh náš pán, křikněte!
- Chwycicie broń rękami! Krzykniecie "Bóg nasz Pan!"
Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno.
- Pamiętajcie wszyscy, to wydane wam hasło.
Svých hejtmanů pozorujte, retuj druh druhého.
- Naśladujcie swych hetmanów, pomagajcie kompanom
Hlediž a drž se každý šiku svého.
- Trzymajcie się i stójcie w swoim szyku
Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte,
- Wy głupcy czy piechurzy, uważajcie na swe dusze.
pro lakomství a loupeže životu netraťte
- Przez łakomstwa i łupieże nie zatracćie życia
a na kořistech se nezastavujte.
- I nie poprzestawajcie na grabieżach.

...

Kim jesteście bojownicy boga i prawa jego
Boskiej proście pomocy i uwierzcie niego.
Z Nim zawsze w końcu zwyciężycie!
Chrystus umarł za Wasze winy, obiecuje stokroć więcej.
Ten kto umrze z Jego imieniem, żyć będzie wiecznie.
Pobłogosławi każdego kto umrze za prawdę.
On, nasz dowódca nigdy nie bał się śmierci,
Władze i życie złożył z miłości do bliźnich.
Cnotliwi strzelcy, kopijnicy rycerskiego kodeksu,
Halabardnicy i cepnicy rozwścieczonego ludu,
Wspomnijcie czasem sczodrość pana.
Dawniej lud czeski mówił i miał przysłowie.
Że pod dobrym władcą służy dobra jazda.
Nie bójcie się nieprzyjaciół i nie bądzcie chciwi.
Miejcie Boga w sercu, walczcie za Niego i dla Niego.
I nie uciekajcie przed nieprzyjaciółmi.
Wtedy też wesoło krzykniecie: "Na nich! Na nich!"
Chwycicie broń rękami! Krzykniecie "Bóg nasz Pan!"
Pamiętajcie wszyscy, to wydane wam hasło.
Naśladujcie swych hetmanów, pomagajcie kompanom
Trzymajcie się i stójcie w swoim szyku.
Wy głupcy czy piechurzy, uważajcie na swe dusze,
Przez łakomstwa i łupieże nie zatracćie życia
I nie poprzestawajcie na grabieżach.

Autor nieznany, ok. 1420 roku anno domini.
Bogumił
Na Wasze specjalnie życzenie. smile.gif
Korzystajcie do woli, nie zapomnijcie że spędziłem nad tym trochę czasu.
Początek pieśni redagował Bartosz ze Zdunowa (http://www.czarna.rota.prv.pl).
Zaznaczam, że nie ukończyłem studiów bohemistycznych.
Oprócz opierania się na własnej wiedzy; korzystałem ze słownika polsko-czeskiego Janusza Siatkowskiego, Mieczysława Basaja. Pewne wątpliwości rozwiałem dzięki pomocy Abbadona i Mrkvoslava z forum livinghistory.cz

Pozdrawiam
Tomasz Potomek "Silpion" Gregorczyk
Bartosz ze Zdunowa
wielkie dzieki za przetlumaczenie calosci!
coz powiedziec? piekna piesn!
pozdrawiam!!!
Słodziutki
Ok. Czeska wersja "Christ ist erstanden", pod tytułem "Buoh vsehmohuci" jest w dziale download/muzyka na stronie www.bialabrama.prv.pl

Muzyka do tej pieśni jest zupełnie inna, słowa te same, tyle że po czesku. Wykonawca: Weytora. Polecam i ponawiam pytanie: Czy to się nadaje dla nas, Sierotek?

Spanembohem,
Sladky.
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.